Bột Trà xanh sữa hiệu Macha, Sư mua uống và làm pha cho các Tăng, các Tăng rất thích uống thay vì uống cà phê như trước.