Khách mỗi lần mua 50 hôp - 100 hộp Trà ổi. Bản thân dùng thấy có hữu ích cho cơ thể. Gần đây mua nhiều là để biếu tặng. Bạn bè dùng khá thích