Bột bồ đề loại không đường các đồng nghiệp cũng rất thích nên có lúc đặt nhiều là các đồng nghiệp nhờ mua giùm luôn.